Tilaa uutiskirje RSS-syöte
Torstai 04.03.2021

Ilmastouutisia

Millainen on +4 asteen maailma?


01.12.2010 19:12

Teollisuuden päästöt ohjataan laskuun direktiivien avulla.

Kuva: Dreamstime

Käynnissä olevassa Meksikon ilmastokokouksessa neuvotellaan siitä, miten ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää kahteen asteeseen. Kasvihuonekaasupäästöt jatkavat kuitenkin kasvuaan ja sopimukseen pääseminen Meksikossa näyttää epätodennäköiseltä.

Lämpenemisen rajoittaminen kahteen asteeseen on tiedemiesten mukaan entistä vaikeampaa, joidenkin mielestä jopa mahdotonta. Ilmasto saattaa tutkijoiden mukaan lämmetä joka tapauksessa kolmella tai neljällä asteella tämän vuosisadan aikana. Yli neljän asteen lämpenemisen vaikutuksia tarkasteltiin Philosophical Transactions of the Royal Society A -lehden teemanumerossa.

IPCC:n neljännessä arviointiraportissa käsiteltiin joukko kasvihuonekaasujen päästöskenaarioita ja niiden vaikutuksia tulevaan ilmastoon. Skenaarioiden lämpenemishaarukka oli 1,6 - 6,9 °C kuluvan vuosisadan loppuun mennessä. Ennustettuun lämpenemiseen vaikuttavat paitsi päästöjen kehitys, myös ilmastomallin hiilenkierron takaisinkytkennän voimakkuus.

IPCC:n voimakkainta päästöskenaariota (A1FI) ei kuitenkaan simuloitu ilmastomalleilla, eikä IPCC:n ennusteiden tuottamiseen käytetyissä malleissa huomioitu hiilen kierron takaisinkytkennän epävarmuuksia. On vielä liian aikaista arvioida, mikä päästöskenaario on toteutumassa, mutta A1FI on edelleen yhtä mahdollinen kuin muutkin skenaariot, joissa päästöjä ei rajoiteta.

Tutkija Richard Betts kollegoineen tutki A1FI-skenaariolle tehdyillä mallisimulaatioilla, milloin ilmaston lämpenemisessä voitaisiin aikaisintaan saavuttaa neljän celsiusasteen raja. Lisäksi tutkijat arvioivat hiilen kierron takaisinkytkennän epävarmuuksien vaikutuksia. Tutkimuksen tulosten perusteella neljän celsiusasteen lämpenemisen raja on mahdollista saavuttaa 2070-luvulla A1FI skenaariossa. Jos hiilenkierron takaisinkytkentä on erityisen voimakas, mikä ei vaikuta todennäköiseltä, mutta on kuitenkin mahdollinen, raja voitaisiin saavuttaa jo 2060-luvun alkupuolella myös skenaarioilla, joissa päästöt kasvavat A1FI-skenaariota vähemmän.

Tutkijat selvittivät myös, miten yli neljän asteen globaali lämpeneminen näkyy alueellisesti lämpötiloissa ja sateisuudessa. Erityisesti tilannetta verrattiin pienemmän lämpenemisen ennusteisiin ja katsottiin, löytyykö vähäisen ja suuren lämpenemisen ennusteissa merkittäviä alueellisia eroja. Lisäksi kiinnitettiin huomiota alueisiin, joissa ilmastonmuutos näkyy voimakkaimmin.

Vähäisen ja suuren lämpenemisen ennusteiden alueelliset erot ovat pääsääntöisesti pieniä. Poikkeuksena ovat korkeiden leveysasteiden alueet, joilla maa-alueet lämpenevät suhteellisesti nopeammin kesällä suuren lämpenemisen ennusteissa, kun taas merijään alueilla erot vaihtelevat eniten talviaikaan. Monet mannerten sisäalueet näyttäisivät lämpenevän kaksi kertaa globaalia keskiarvoa nopeammin. Tämä näkyy pohjoisen kesässä erityisen voimakkaasti. Talviaikaan Pohjoinen jäämeri saattaa lämmetä yli kolme kertaa globaalia keskiarvoa nopeammin.

Joillekin jo nyt kuivuudesta kärsiville alueille ennustetaan voimakasta lämpötilan nousua ja sateisuuden vähenemistä. Tällaisia alueita on esimerkiksi Välimeren seudulla.

Tutkija Philip Thornton kollegoineen arvioi maanviljelyksen tulevaisuutta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jos ilmasto lämpenee neljä celsiusastetta. Näin voimakkaan lämpenemisen vaikutus maanviljelykselle on todennäköisesti vakava monilla alueilla. Neljä astetta lämpimämmässä maailmassa Afrikan maanviljelijöiden nykyiset käytännöt olisivat usein riittämättömiä ja alueen ruokatilanne kärsisi hintojen nousun ja huonojen satojen takia.

Tilanteeseen on olemassa sopeutumisstrategioita, mutta niiden toteuttamista olisi valvottava tarkasti. Jopa kahden asteen lämpenemisen tapauksessa näyttäisi Afrikassa olevan välttämätöntä harjoittaa sopeutumistoimia, jotta alueen ruokatilanne ei kärsisi. Joka tapauksessa Afrikan ja koko maailman ruoantuotannon tilaa tulevaisuudessa olisi tutkittava kiireellisesti.

Philosophical Transactions of the Royal Society A -lehdessä julkaistiin myös tutkimus, jossa trooppisten metsien tulevaisuutta tarkasteltiin neljä astetta lämpimämmässä maailmassa mallien avulla. Tutkimuksessa käytettiin samoja 17:ää eri ilmastomallia, joita oli käytetty IPCC:n neljännessä arviointiraportissa. Tuloksien perusteella metsien vähenemisen riski kasvaa Amazonin alueen itäosissa, Keski-Amerikassa ja osissa Afrikkaa. Toisaalta tietyillä alueilla metsä saattaa myös lisääntyä, kuten esimerkiksi Kongo-joen alueella Afrikassa.

Lämpenevässä ilmastossa merenpinnan nousuun liittyy suuria epävarmuuksia, koska tiedot Etelämantereen ja Grönlannin jäätiköiden reagoinnista ilmaston lämpenemiseen ovat hyvin epävarmoja. Analyysien perusteella neljän asteen lämpeneminen aiheuttaa 0,5 - 2 metrin nousun meren pintaan. Tarkkaa todennäköisyyttä ilmiön toteutumiselle ei tunneta.

Toteutuessaan kahden metrin merenpinnan nousulla olisi kuitenkin vakavat seuraukset: 187 miljoonaa ihmistä voitaisiin joutua sijoittamaan uusille asuinalueille tämän vuosisadan aikana. Merenpinnan nousulta voidaan myös suojautua, mutta suojautumistoimet tulevat hyvin kalliiksi, eikä niiden onnistumisesta ole takeita kaikkialla. Suojautumistoimien epäonnistuminen on todennäköisintä pienillä saarilla, Afrikassa ja osissa Aasiaa. Näillä alueilla onkin todennäköisintä, että ihmisiä joudutaan asuttamaan toisille alueille.

Tutkijat ehdottavat myös toimia tilanteeseen varautumiseksi. Merenpinnan nousua olisi tarkkailtava huolellisesti, jotta nousun mahdollisesta merkittävästä kiihtymisestä saadaan varoitus riittävän aikaisin. Lisäksi pitäisi saada lisää tietoa ilmastollisten tekijöiden vaikutuksista meren pintaan. Erityisesti olisi paneuduttava suurten jäätiköiden (Etelämanner ja Grönlanti) rooliin asiassa. Olisi myös harkittava ajoissa, miten merenpinnan noustessa toimitaan: sopeutumistoimet ja niiden toteuttamissuunnitelmat olisi oltava olemassa hyvissä ajoin.

Tutkija Francois Gemenne arvioi neljän asteen lämpenemisen vaikutuksia väestön muuttoliikkeisiin. Nykyarvioiden mukaan ilmaston lämpeneminen aiheuttaa voimakkaimman muuttopaineen matalilla saarilla, rannikkoalueilla ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Nämä arvioit kuitenkin perustuvat yleensä kahden asteen lämpenemiseen. Ilmaston lämmetessä neljällä asteella on odotettavissa, että muuttoliikkeet voimistuvat. Lisäksi ne saattavat tapahtua eri alueilla, koska ihmiset reagoivat eri tavoin lämpenemisen aiheuttamaan uhkaan. Myös muuttoliikkeiden suunnissa tapahtuu todennäköisesti muutoksia, koska voimakkaamman lämpenemisen tapauksessa enemmän alueita muuttuu epäsuotuisaksi ihmiselle. On myös huomattava, että muuttoliikkeen voimistuessa siihen liittyvät ongelmat todennäköisesti voimistuvat myös.

Tutkija Rachel Warren esittää arvion neljän asteen lämpenemisen kokonaisvaikutuksista. Neljä astetta lämpimämmässä maailmassa tapahtuu suuria muutoksia maanviljelykseen sopivissa maa-alueissa ja kuivuuden lisääntyminen näyttää todennäköiseltä. Populaation kasvaessa ja elämiseen sopivien alueiden vähentyessä ihmiskunta keskittyy yhä tiheämpänä jäljellä oleville, asumiseen ja elämiseen sopiville alueille. Ekosysteemeistä ei saada enää niin paljon tuottavuutta, etenkin kun hiilen kierron takaisinkytkennät ja tulipalot aiheuttavat metsähävikkiä. Kaksi astetta lämpimämmässä maailmassa tarvittavat sopeutumistoimet ovat vielä verrattain vähäisiä. Esimerkiksi ekosysteemien tuottavuus ei kärsi niin paljon, vaikka toisaalta bioenergian käyttö vähentää ekosysteemien resursseja muihin tarkoituksiin. Sekä kahden että neljän asteen lämpenemisen tapauksissa on joka tapauksessa tarkasteltava muutoksia maapallon koko järjestelmässä, kun mietitään ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimia.

Ari Jokimäki

Bookmark and Share
Lisätietoa

Philosophical Transactions of the Royal Society A:n teemanumero neljä astetta lämpimämmästä maailmasta


6


Annika Kangas:
Metsänkasvatus on taitolaji – hakkuutapojen vastakkainasettelu ei kanna pitkälle
Juha Lehtonen, Antti Arasto:
Voivatko uudet hiilen lähteet ja uusiutuva sähkö vähentää maankäytön muutospaineita?
Jaana Kaipainen, Tarja Tuomainen:
Metsäkadon päästöt ja niiden vähentäminen Suomessa
Marja Järvelä:
Kuluttajista ilmastokansalaisiksi
Ilkka Savolainen:
Turvepeltojen päästöjä pitää vähentää
Antti Mäkelä:
Rankkasateet ja rajuilmat - mihin pitää varautua tulevaisuudessa?
Sanna Kopra:
Kiina nousemassa ilmastopolitiikan johtajaksi?
Pinja Sipari:
Ilmastokasvatusta opettajille
Anne Tolvanen:
Terve luonto osaksi maankäyttöä
Ilkka Savolainen, Sanna Syri:
Puusähköllä ajaa pidemmälle kuin puudieselillä - kumpaan metsiämme siis kannattaa käyttää?
Mikko Alestalo:
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus jatkaa kasvuaan
Eemeli Tsupari, CO2Esto:
Lehmän lannalla liikenteeseen
Unto Eskelinen:
Yksinkertainen viesti ympäristökestävyydestä
Ilkka Savolainen:
Puun energiakäyttö ei ole ongelmatonta
Antti Iho:
Rajoja ja rakkautta ympäristönsuojelussa
Riitta Silvennoinen:
Bemarin uusi ekologinen elämä
Leena Kontinen:
Ihmisten Pariisi - muutos on alkanut
Piia Moilanen:
Tuottavuusloikka pyöräillen
Teija Lahti-Nuuttila:
Energiatehokkuudella vähemmästä enemmän
Jussi Uusivuori:
Väärät verot tulevat kalliiksi
Aki Mäki-Petäys:
Vaelluskalojen kohtalon hetki - nyt on aika toimia
Oras Tynkkynen:
Pariisin voittajat
Oras Tynkkynen:
Uusi sopimusluonnos avattuna
Emma Lommi:
Ilmastonmuutos on merkittävimpiä globaaleja terveys- ja tasa-arvokysymyksiä
Hanna-Liisa Kangas:
Teknologiayhteistyö tapahtuu kentällä - ei työpajoissa

Lisää blogeja >>

Kunnat CO2-raportissa

Äänekoski
Alavus
Aura
Espoo
Eurajoki
Forssa
Hämeenkyrö
Hämeenlinna
Hamina
Hankasalmi
Hanko
Hartola
Hausjärvi
Heinola
Helsinki
Hollola
Hyvinkää
Iisalmi
Iitti
Ikaalinen
Ilmajoki
Ilomantsi
Imatra
Järvenpää
Janakkala
Joensuu
Jokioinen
Jyväskylä
Kärkölä
Kaarina
Kajaani
Kangasala
Karkkila
Kauniainen
Kemi
Kemiönsaari
Kerava
Kirkkonummi
Kiuruvesi
Kokkola
Kotka
Kouvola
Kuhmoinen
Kuopio
Kuortane
Kurikka
Kuusamo
Lahti
Laitila
Lappeenranta
Lapua
Lempäälä
Lieto
Lohja
Loimaa
Loviisa
Luumäki
Mäntsälä
Mänttä-Vilppula
Masku
Mikkeli
Mynämäki
Naantali
Nakkila
Nokia
Nousiainen
Nurmijärvi
Orimattila
Oulu
Padasjoki
Paimio
Parainen
Parikkala
Pirkkala
Pori
Pornainen
Porvoo
Posio
Punkalaidun
Pyhtää
Raahe
Raisio
Rauma
Riihimäki
Rovaniemi
Rusko
Salo
Sastamala
Sauvo
Seinäjoki
Sipoo
Somero
Suomussalmi
Suonenjoki
Sysmä
Taivalkoski
Tampere
Turku
Tuusula
Ulvila
Uusikaupunki
Vaasa
Vantaa
Varkaus
Vihti
Ylöjärvi
Ylivieska