Tilaa uutiskirje RSS-syöte
Keskiviikko 01.04.2020

Ilmastouutisia

Kosmisilla säteillä olematon vaikutus ilmastoon


05.04.2011 09:13

Kuva: NASA

Kosmiset säteet on väitetty voivan vaikuttaa merkittävästi maapallon ilmastoon. Uuden tutkimuksen mukaan näin ei kuitenkaan ole. Viimeisen 50 vuoden aikana kosmisten säteiden vaikutus maapallon pintalämpötilaan näyttää olleen parin tuhannesosa-asteen suuruusluokkaa.

Kosmisten säteiden on väitetty olevan merkittävä lähde pilvien tiivistymisytimien muodostumiselle ja sitä kautta niiden on myös väitetty vaikuttavan merkittävästi ilmastoon. Näitä väitteitä on kumottu monessa tutkimuksessa ja tällä hetkellä näyttääkin siltä, että mahdollinen vaikutus ilmastoon on mitätön. On kuitenkin todennäköistä, että on olemassa mekanismeja, joiden kautta kosmiset säteet vaikuttavat ainakin hiukan pilvien muodostumiseen.

Esimerkkinä tästä hiljattain löydettiin korrelaatio Euroopan alueelta päivittäisen lämpötilan vaihtelun ja kosmisten säteiden voimakkaiden vaihteluiden välillä (Forbush-vähenemät ja maanpinnan tason voimistumat). Tämä vihjaa vaikutukseen pilvipeitteen muutoksissa, mutta ne saattavat olla selitettävissä myös auringonsäteilyn määrän muutoksilla. Kosmisten säteiden mahdolliset vaikutukset on kuitenkin otettava vakavasti.

Uudessa tutkimuksessa on arvioitu kosmisten säteiden vaikutusta pilvipeitteeseen. Tutkimuksessa tarkastellaan aiempia tutkimustuloksia laajasti sekä tehdään oma analyysi, jossa pilvimittausten lähteenä on International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP). Tutkijat huomauttavat, että ISCCP:n dataa on kritisoitu, mutta he uskovat, etteivät ISCCP:n ongelmat vaikuta tutkimuksen lopputuloksiin. Heidän mukaansa suurempi ongelma on se, miten hyvin satelliittimittauksien voidaan katsoa kuvaavan pilvipeitteen määrää. Kosmisten säteiden tai auringonsäteilyn aiheuttamat pilvipisarat saattavat syntyä pääosin jo olemassa olevan pilvisyyden sisällä, jolloin satelliitit eivät näe muutosta pilvipeitteessä, mutta uusilla pilvipisaroilla olisi silti vaikutus ilmastoon. Lisäepävarmuutta aiheuttaa se, että erityyppiset pilvet saattavat reagoida eri tavoin kosmisiin säteisiin.

Todisteita kosmisten säteiden vaikutuksesta

Aiemman tutkimuksen mukaan kosmisten säteiden muutokset vaikuttivat vähemmän kuin 23 prosenttia auringonpilkkujakson aikana tapahtuneisiin alapilvien määrän muutoksiin. Auringonpilkkujakson aikana auringon aktiivisuus muuttuu ja se vaikuttaa maapallon lämpötilaan. Lämpötilan muutos puolestaan vaikuttaa alapilvien korkeuteen. Korkeuden muutosten myötä osa alapilvistä muuttuu keskipilviksi. Siksi pilvien muutoksia tarkastellessa olisi parempi ottaa huomioon alapilvien lisäksi myös keskipilvet. Kun sekä ala- että keskipilvet ovat tarkastelussa mukana, kosmisten säteiden muutoksien korrelaatio pilvimuutoksien kanssa on huono.

Forbush-vähenemien, eli pari päivää kestävien muutaman prosentin vähenemien kosmisten säteiden vuossa, on väitetty aiheuttaneen pilvipeitteen muutoksia. Tämä on kuitenkin epäilyksenalaista, sillä havaitut korrelaatiot pilvimuutoksien ja kosmisten säteiden välillä muutaman Forbush-vähenemän aikana ovat saattaneet olla sattumaa. Lisäksi havaittujen kosmisten säteiden vuon muutoksien ja pilvimuutoksien välinen viive on ollut epäilyttävän pitkä niiden välisen mahdollisen fysikaalisen mekanismin kannalta. Joihinkin voimakkaimpiin Forbush-vähenemiin on myös liittynyt voimakasta Auringon aktiivisuutta.

Kaikesta huolimatta Forbush-vähenemiin liittyy todistusaineistoa, joka viittaa jonkinlaiseen vaikutukseen pilvipeitteessä. Voimakkain vaikutus näyttäisi olevan stratosfäärissä, mutta myös vaikutuksesta troposfäärissä on jonkin verran todisteita. On kuitenkin epäselvää, onko tämä vaikutus kosmisten säteiden vai Auringon säteilymuutosten aiheuttamaa.

Kosmisen säteilyn vuon lyhytaikaisten voimistumien yhteydessä on havaittu pieni vaikutus pilvisyyteen. Vaikutus oli suurimmillaan maapallon navoilla, mikä viittaa nimenomaan kosmisten säteiden vaikutukseen. Vaikutus on kuitenkin niin pieni, että globaali vaikutus pilvipeitteeseen arvioidaan olevan noin yksi prosentti.

Tietyillä leveysasteilla on havaittu melko voimakkaitakin pilvimuutoksia voimakkaiden ja nopeiden kosmisten säteiden vuon muutosten yhteydessä. Tässä kuitenkin pilvien voimakas reaktio kosmisiin säteisiin on vain näennäistä, sillä korrelaatio on voimakas ainoastaan hyvin nopeasti muuttuvalle pilvipeitteelle, mikä tapahtuu vain harvoin. Tässäkin tapauksessa on epävarmaa, johtuuko vaikutus sittenkään kosmisten säteiden muutoksista, vai samaan aikaan tapahtuneista muutoksista Auringon säteilyn voimakkuudessa. Kosmisten säteiden vuon ja Auringon säteilyn voimakkuuden muutokset tapahtuvat usein samoihin aikoihin, koska Auringon säteilyn voimakkuuden muutokset myös muuttavat maapallolle saapuvien kosmisten säteiden määrää. Siksi on usein vaikea päätellä, kummasta pilvien muutokset johtuvat (jos johtuvat kummastakaan).

Näiden nopeiden havaittujen muutoksien tapauksessa kosmisten säteiden vaikutusta vastaan on se, että muutokset pilvissä ja kosmisten säteiden vuossa tapahtuivat eri nopeudella. Toisaalta myös Auringon vaikutus on ongelmallinen, koska suurin osa Auringon ultraviolettivalosta pysähtyy jo stratosfäärissä, eikä näin ollen vaikuttaisi suurimpaan osaan pilvipeitteestä (havainnot edellyttäisivät ultraviolettisäteilyn läsnäoloa). Paras selitys saattaakin olla se, että Auringon säteilyn muutokset aiheuttavat muutoksia maapallon pintalämpötilassa, mikä sitten aiheuttaa muutoksia pilvisyydessä.

Kosmisten säteiden korrelaatio pilvipeitteen kanssa

Pilvipeitteen korrelaatiota analysoitaessa kosmisten säteiden ja ultraviolettisäteilyn kanssa havaitaan, että korrelaatio on merkitsevä vain seuraavissa tapauksissa: alapilville kosmisten säteiden kanssa (positiivinen korrelaatio) ja ultraviolettisäteilyn kanssa (negatiivinen), keskipilville ultraviolettisäteilyn kanssa (positiivinen) ja yläpilville kosmisten säteiden kanssa (negatiivinen). Ultraviolettisäteilyn tapauksessa alapilvien ja keskipilvien erimerkkinen korrelaatio selittynee sillä, että osa alapilvistä ja keskipilvistä muuttuvat toisikseen pintalämpötilan vaihtelun mukaan.

Kosmisten säteilyn korrelaatio alapilvien kanssa on se paljon puhuttu korrelaatio, jonka on jopa väitetty aiheuttaneen ilmastonmuutoksen. Korrelaation alueellinen vaihtelu ei kuitenkaan ole sellainen, jonka kosmisten säteiden voisi olettaa aiheuttavan. Korrelaatio on voimakas keskileveysasteilla, mutta heikko sekä päiväntasaajalla että napa-alueilla. Keskileveysasteiden korrelaatio on noin kahdeksankertainen verrattuna päiväntasaajan ja napojen alueisiin. Tästä korrelaation jakaumasta saadaan mahdollinen vaikutus pilvipeitteeseen, joka globaalisti on pienempi kuin yksi prosentti.

Stratosfääristä on paljon todisteita kosmisten säteiden vaikutuksesta, jotka liittyvät yleensä Auringon purkauksiin. Näyttää siltä, että kosmiset säteet voimistavat stratosfäärissä olevia aerosoleja, vaikuttavat otsoniin, tuuleen, lämpötilaan sekä paineeseen ja aiheuttavat yleisesti ionisointia. On myös olemassa havaintoja kosmisten säteiden mahdollisesta vaikutuksesta stratosfäärin pilviin Forbush-vähenemien ja muiden kosmisten säteiden vuon muutosten aikana. Kosmisten säteiden vaikutuksen suuruus stratosfäärin pilviin on kuitenkin vielä epäselvä.

Kosmisten säteiden vaikutus pilvipeitteeseen näyttäisi jäävän siis noin yhteen prosenttiin ja tämä koskee pääasiassa pilvisyyttä alle 6,5 kilometrin korkeudessa. Jos huomioidaan koko pilvipeite (siis myös ylemmät pilvet), niin vaikutus jää vieläkin pienemmäksi, sillä yläpilvien korrelaatio kosmisten säteiden kanssa on erimerkkinen kuin alapilvien. Yläpilvien negatiivinen korrelaatio kosmisten säteiden kanssa on odottamaton, eikä näyttäisi sopivan yhteen kosmisten säteiden oletetun pilvien tiivistymisydinten ionisointimekanismin kanssa.

On mahdollista arvioida, paljonko kosmisten säteiden muutos voisi tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa globaaliin lämpötilaan, jos oletetaan kosmisten säteiden vaikutus mahdollisimman suureksi tutkimuksen sallimissa rajoissa. Viimeisen 50 vuoden aikana kosmisten säteiden vuo on vähentynyt noin 0,6 prosenttia. Tästä seuraa mahdollinen muutos globaalissa lämpötilassa, joka on suuruudeltaan kaksi celsiusasteen tuhannesosaa (0,002 °C). Tämä arvo on mitätön verrattuna viimeisen 50 vuoden aikana tapahtuneeseen ilmaston lämpenemiseen. Tutkijoiden johtopäätös on siis se, että vaikka kosmiset säteet selvästi vaikuttavatkin ilmakehässä joihinkin asioihin jonkin verran, ilmaston lämpenemisen kanssa niillä ei näytä olleen mitään tekemistä.

Ari Jokimäki

Bookmark and Share
Lisätietoa

Cosmic ray effects on cloud cover and their relevance to climate change, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics


10


Annika Kangas:
Metsänkasvatus on taitolaji – hakkuutapojen vastakkainasettelu ei kanna pitkälle
Juha Lehtonen, Antti Arasto:
Voivatko uudet hiilen lähteet ja uusiutuva sähkö vähentää maankäytön muutospaineita?
Jaana Kaipainen, Tarja Tuomainen:
Metsäkadon päästöt ja niiden vähentäminen Suomessa
Marja Järvelä:
Kuluttajista ilmastokansalaisiksi
Ilkka Savolainen:
Turvepeltojen päästöjä pitää vähentää
Antti Mäkelä:
Rankkasateet ja rajuilmat - mihin pitää varautua tulevaisuudessa?
Sanna Kopra:
Kiina nousemassa ilmastopolitiikan johtajaksi?
Pinja Sipari:
Ilmastokasvatusta opettajille
Anne Tolvanen:
Terve luonto osaksi maankäyttöä
Ilkka Savolainen, Sanna Syri:
Puusähköllä ajaa pidemmälle kuin puudieselillä - kumpaan metsiämme siis kannattaa käyttää?
Mikko Alestalo:
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus jatkaa kasvuaan
Eemeli Tsupari, CO2Esto:
Lehmän lannalla liikenteeseen
Unto Eskelinen:
Yksinkertainen viesti ympäristökestävyydestä
Ilkka Savolainen:
Puun energiakäyttö ei ole ongelmatonta
Antti Iho:
Rajoja ja rakkautta ympäristönsuojelussa
Riitta Silvennoinen:
Bemarin uusi ekologinen elämä
Leena Kontinen:
Ihmisten Pariisi - muutos on alkanut
Piia Moilanen:
Tuottavuusloikka pyöräillen
Teija Lahti-Nuuttila:
Energiatehokkuudella vähemmästä enemmän
Jussi Uusivuori:
Väärät verot tulevat kalliiksi
Aki Mäki-Petäys:
Vaelluskalojen kohtalon hetki - nyt on aika toimia
Oras Tynkkynen:
Pariisin voittajat
Oras Tynkkynen:
Uusi sopimusluonnos avattuna
Emma Lommi:
Ilmastonmuutos on merkittävimpiä globaaleja terveys- ja tasa-arvokysymyksiä
Hanna-Liisa Kangas:
Teknologiayhteistyö tapahtuu kentällä - ei työpajoissa

Lisää blogeja >>

Kunnat CO2-raportissa

Äänekoski
Alavus
Aura
Espoo
Eurajoki
Forssa
Hämeenkyrö
Hämeenlinna
Hamina
Hankasalmi
Hanko
Hartola
Hausjärvi
Heinola
Helsinki
Hollola
Hyvinkää
Iisalmi
Iitti
Ikaalinen
Ilmajoki
Ilomantsi
Imatra
Järvenpää
Janakkala
Joensuu
Jokioinen
Jyväskylä
Kärkölä
Kaarina
Kajaani
Kangasala
Karkkila
Kauniainen
Kemi
Kemiönsaari
Kerava
Kirkkonummi
Kiuruvesi
Kokkola
Kotka
Kouvola
Kuhmoinen
Kuopio
Kuortane
Kurikka
Kuusamo
Lahti
Laitila
Lappeenranta
Lapua
Lempäälä
Lieto
Lohja
Loimaa
Loviisa
Mäntsälä
Mänttä-Vilppula
Masku
Mikkeli
Mynämäki
Naantali
Nakkila
Nokia
Nousiainen
Nurmijärvi
Orimattila
Oulu
Padasjoki
Paimio
Parainen
Parikkala
Pirkkala
Pori
Pornainen
Porvoo
Posio
Punkalaidun
Pyhtää
Raahe
Raisio
Rauma
Riihimäki
Rovaniemi
Rusko
Salo
Sastamala
Sauvo
Seinäjoki
Sipoo
Somero
Suomussalmi
Suonenjoki
Sysmä
Taivalkoski
Tampere
Turku
Tuusula
Ulvila
Uusikaupunki
Vaasa
Vantaa
Varkaus
Vihti
Ylöjärvi
Ylivieska